outillage-toupie-50-tenoner
oss FT128_180x20 P.O pour tenons ep 20 épaisseur 20 mm
oss FT128_180x30 P.O pour tenons ep 30 épaisseur 30 mm
oss FT128_250x20 P.O pour tenons ep 20 épaisseur 20 mm
oss FT128_250x30 P.O pour tenons ep 30 épaisseur 30 mm
oss FT128_250x40 P.O pour tenons ep 40 épaisseur 40 mm
oss FT128_280x20 P.O pour tenons ep 20 épaisseur 20 mm
oss FT128_280x30 P.O pour tenons ep 30 épaisseur 30 mm
oss FT128_280x40 P.O pour tenons ep 40 épaisseur 40 mm
oss FT128_300x20 P.O pour tenons ep 20 épaisseur 20 mm
oss FT128_300x30 P.O pour tenons ep 30 épaisseur 30 mm
oss FT128_300x40 P.O pour tenons ep 40 épaisseur 40 mm
oss FT128_320x20 P.O pour tenons ep 20 épaisseur 20 mm
oss FT128_320x30 P.O pour tenons ep 30 épaisseur 30 mm
elbe MT010500 P.O. multi tenons 320/280 dessus Porte outils à diamètre variable
elbe MT010600 P.O. multi tenons 320/280 dessous Porte outils à diamètre variable
elbe MT010200 P.O. multi tenons 290/250 dessus Porte outils à diamètre variable
elbe MT010300 P.O. multi tenons 290/250 dessous Porte outils à diamètre variable